SurveyBanken lanseres 19.04.23

Vi gleder oss til å lansere SurveyBanken! Lanseringsseminaret skjer onsdag 19. april kl 09:00-11:00 i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass i Oslo. Vi jobber nå med å invitere spennende foredragsholdere og forberede annet innhold til samlingen, og deler mer informasjon her etterhvert.

Universitetsbiblioteket lager støttefunksjon!

I vårt arbeid har vi sett viktigheten av å ha tilgang til god støtte når man skal gjøre noe nytt, og derfor er det med stor glede at vi nå skal levere denne tjenesten til brukere av SurveyBanken. Tirsdag 8. November ble det besluttet i Rektors Ledermøte at UB skal være tjenesteeier for ny støttefunksjon slik som prosjektet har anbefalt. Vi ser frem til å jobbe sammen for å levere knallgode tjenester til forskere som skal tilgjengeliggjøre sine data.

Hva som skal skje hvis forsker trenger støtte underveis i forskningsprosjekt

Les vår anbefaling om ny støttefunksjon!

Vi har levert vår anbefaling med medfølgende underlag rundt plassering og utforming av støttefunksjonen for SurveyBanken. Dette er en viktig milepæl for prosjektet og vi er stolte av arbeidet som prosjektgruppen har lagt inn for å komme til dette punktet. Prosjektets styringsgruppe stiller seg bak anbefalingen. Neste steg er at rapporten skal behandles i rektors ledermøte (RLM), som beslutter veien videre for satsingen.


I kunnskapsgrunnlaget forteller vi om:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Hvordan forskningsstøtte fungerer ved OsloMet i dag
 • Hva forskerne trenger av støtte og hvordan motivere til å tilgjengeliggjøre forskningsdata 
 • Hvem som kan eie tjenesten og hvem som bør bidra
 • Hvordan tjenesten er organisert og bør operere
 • Innspill fra fakultetene og instituttene
 • Prosjektets vurderinger og anbefalinger til styringsgruppen og RLM
 • Andre innspill på temaer som
  • datahåndteringsplan
  • forskningsdatabasen
  • finansieringsmodell
  • felles saksbehandlingssystem
Skjermbilder fra kunnskapsgrunnlaget
Utvalgte sider fra kunnskapsgrunnlaget. Venstre: Oppsummering av forskerintervjuer. Høyre: Modeller for ansvarsdeling mellom Sikt og OsloMet

Last ned rapporten her (PDF, 2MB)

Forsiden av kunnskapsgrunnlaget

Sammendraget:

Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for etableringen av støttetjenester ved OsloMet for SurveyBanken.

På bakgrunn av innspill fra forskere og ledere av FoU-enheter anbefaler prosjektet en modell for støttetjenester for SurveyBanken som innebærer at det etableres et tverrfaglig forvaltningsteam. 

Målsettingen er at forsker skal kunne håndtere de fleste problemstillinger på egenhånd, ved hjelp av enkle, brukervennlige løsninger og gode nettsider. Dersom forsker har behov for ekstra støtte vil lokal FoU-rådgiver fungere som førstelinje, mens tjenesteforvalter og andre ressurser med spisskompetanse på relevante områder vil utgjøre andrelinjen. Sammen vil disse utgjøre forvaltningsteamet. Det er dessuten behov for en tjenesteeier som har det overordnede ansvaret for teamet og budsjettansvaret.

Forvaltningsteamets hovedoppgaver vil være å gjøre SurveyBanken kjent blant forskere, samt støtte dem i forbindelse med arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. De skal også bidra til å gjøre dataene som finnes i SurveyBanken kjent og fortelle hva de kan brukes til. Det vil være behov for tett samarbeid med Sikt.

Prosjektet anbefaler at Universitetsbiblioteket (UB) får tildelt eierskapet for støttetjenestene, og dermed rollene som tjenesteeier og tjenesteforvalter. 

UB er tett på forskerne og har kjennskap til deres behov. I tillegg har de høy motivasjon for bedre utnyttelse av forskningsdata og etterlevelse av FAIR-prinsippene ved OsloMet. Videre har UB forskningsstøtte som et satsingsområde, der de blant annet planlegger å etablere en seksjon for forskningsstøtte. 

For å lykkes er det viktig at UB leder og koordinerer det tverrfaglige forvaltningsteamet på en god måte, da problemstillingene som skal håndteres vil kreve tverrfaglig kompetanse.

Hør om prosjektet på BIBSYS 2022

Prosjektleder hos Sikt Bjarne Øymyr presenterer prosjektet vårt på BIBSYS i Trondheim den 25 oktober. Vi gleder oss til å vise frem det vi jobber med og forhåpentligvis kunne inspirere andre til å bruke eller dele datasett på nye måter.

Les mer om konferansen her, og litt mer om Bjarne sitt foredrag her.

Analysefunksjonen i SurveyBanken utvikles (arbeid pågår)

Hvordan ser det ut når alle kan analysere forskningsdata hjemme i egen stue? Sikt jobber aktivt med analysefunksjonen i SurveyBank-prosjektet, hvor analyse er en sentral del av løsningen som lanseres mot slutten av året. Her eksperimenterer vi med variabler fra valgundersøkelsen 2017. Funksjonene er ikke ferdige, og kan endre seg en del frem til lansering.

Tidlig versjon av analysefunksjonen ved ny NSD.no, merk at funksjonen ikke er offentlig tilgjengelig og kan endre seg.

Utforske Valgundersøkelsen på NSD.no her, eller besøk NSD.no her.

Evt. les mer om prosjektet vårt her, eller om Sikt sitt arbeid her.

Kronikk om SurveyBanken i Khrono

Viserektor ved OsloMet Per Martin Norheim-Martinsen og divisjonsdirektør i Sikt Vigdis Namtvedt Kvalheim har skrevet en kronikk om SurveyBanken. Les kronikken i Khrono her.

Syns du det er vanskelig å vite hvordan du skal håndtere data i forskningsprosjekt?

Eller har du noen smarte tips til forskere som skal jobbe med dette?

Vi jobber med å finne ut hvordan en felles policy for forskning og støttefunksjon ved OsloMet kan hjelpe deg. Derfor intervjuer vi nå ansatte ved OsloMet, både seniorforskere og litt yngre forskere, FoU-ansatte og andre.

Hvis du har noe å komme med vil vi veldig gjerne høre fra deg, kontakt Alexander Schjøll på alexan@oslomet.no eller +47 952 88 945.

Når man samarbeider på tvers av landet er det fint å få samlet seg litt.

I oktober var prosjektmedarbeiderne fra OsloMet og NSD samlet i Bergen for å jobbe som ett team. Sammen fikk vi jobbet med visjonen til SurveyBanken, og i tråd med prinsippene for smidig utvikling laget en oppdatert visjon for hvordan løsningen skal fungere.

Det ga mye energi å samles og få muligheten til å jobbe sammen uavbrutt i to dager, se hvor langt prosjektet har kommet, og legge de lange linjene for hvor prosjektet skal fremover. Vi legger opp til flere slike samlinger og gleder oss til vi kan vise frem løsningen etterhvert.

SurveyBanken utvikler fremtidens løsning for arkivering og tilgjengeliggjøring av surveydata

Logo for SurveyBanken prosjektet - 3 mynter hvor den øverste også er en graf, under står det SurveyBanken

Dette er en nettside med informasjon om prosjektet SurveyBanken ved OsloMet. Prosjektet er porteføljestyrt og finansiert av Porteføljekontoret ved OsloMet.

Prosjektets målsetning handler i kort om å få en bedre bruk og formidling av (OsloMets) surveydata. Videre skal prosjektet bidra til økt bruk av surveydata til undervisningsformål, mer samhandling på tvers av forskningsinstitusjoner, samt sikre etterlevelse av nasjonale krav og føringer til håndtering av forskningsdata. Sistnevnte vil også skape bedre forutsetninger for fremtidig finansiering av forskningsprosjekter.

Hvorfor er SurveyBanken viktig?

I Norge bruker vi store summer på surveybasert forskning, og denne kunnskapen brukes av staten, kommuner, i privat sektor, og gjennom media. Vi i prosjektet SurveyBanken tror at verdien av disse dataene kan bli enda høyere gjennom å gjøre det lettere at flere får tilgang til og kan bruke datakildene.

I forprosjektet i 2019 oppdaget OsloMet at for lite surveydata blir arkivert på en måte som gjør denne lett tilgjengelig for andre brukere. I samtale med forskere og andre brukere ble det tydelig at digital arkivering av data opplevdes som krevende, samtidig som verdien av arkivering ble sett på som lav hvis ikke det var lett å finne og bruke de arkiverte dataene.

Illustrasjonen viser noen av brukerne av surveybanken - utdanningsinstitusjoner, undervisere, og forskere. De snakker om hver sine behov.

Forprosjektet snakket med forskere, undervisere, journalister, byråkrater, studenter og andre. Deres behov er et viktig grunnlag for arbeidet som gjøres i prosjektet.

Illustrasjonen viser noen av brukerne av surveybanken - byråkrater, studenter, journalister og andre. De snakker om hver sine behov.

Prosjektet har tre leveranser:

 1. Utvikle en digital tjeneste for arkivering, analyse og deling av surveydata for alle universiteter og høyskoler i Norge.
 2. Sikre et administrativt støtteapparat for forskere som jobber med surveydata.
 3. Støtte FoU-avdelingen i arbeidet med å etablere en policy for håndtering av forskningsdata generelt ved OsloMet.

Mer om de tre leveransene:


Digital tjeneste

I denne delen av prosjektet utvikler vi, i tett samarbeid med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, den digitale tjenesten SurveyBanken.no. Dette vil være en databank der forskere kan laste opp sine surveydatasett og tilgjengeliggjøre disse for andre. Her vil andre «spesialister» (forskere, mastergradsstudenter, o.l.) og generalister (journalister, bachelorstudenter, o.l.) kunne lese om forskernes viktige funn, studere en del ferdige figurer og tabeller som illustrerer disse. Metadata og forbehold ved dataene vil også være lett tilgjengelig.

Videre kan brukeren også lage egne tabeller og figurer i løsningen slik at de blir skreddersydde til brukerens ønsker. Inspirasjon er hentet fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Barnehagefakta.

Det vil også være en rekke andre funksjoner, som illustrert nedenfor:

Arbeidet med å utvikle SurveyBanken.no er i gang, og tjenesten forventes å være ferdig utviklet innen utgangen av 2022.


Administrativ støttefunksjon

Det er kritisk for SurveyBankens suksess at den inneholder mange arkiverte datasett. Dette fordrer at forskerne ved OsloMet, og andre forskningsinstitusjoner, laster opp sine datasett i løsningen. For å sikre best mulig tilrettelegging trenger forskerne noen som kan hjelpe dem i prosessen. En administrativ støttefunksjon vil ta seg av dette, samt påse at datasettet som lastes opp er i god nok kvalitet og har gode metadata.

I denne delen av prosjektet samarbeider vi tett med Ungdata og Universitetsbiblioteket ved OsloMet.


Policy for håndtering av forskningsdata (Overlevert til avdeling for FoU)

For å nå målet om økt gjenbruk av forskningsdata er man avhengig av at dataene tilgjengeliggjøres. I dag har ikke OsloMet noen overordnede retningslinjer for hvordan forskningsdata skal håndteres og arkiveres. Klare føringer og krav er trolig viktig for SurveyBanken skal realisere sitt potensiale, og FoU-avdelingen har fått i ansvar å utarbeide en policy i nært samarbeid med SurveyBanken. Andre universitet har en slik policy i dag, f.eks. UiT og UiO.

Syns du SurveyBanken er spennende? Les mer om prosjektet eller ta kontakt.