SurveyBanken utvikler fremtidens løsning for arkivering og tilgjengeliggjøring av surveydata

Logo for SurveyBanken prosjektet - 3 mynter hvor den øverste også er en graf, under står det SurveyBanken

Dette er en nettside med informasjon om prosjektet SurveyBanken ved OsloMet. Prosjektet er porteføljestyrt og finansiert av Porteføljekontoret ved OsloMet.

Prosjektets målsetning handler i kort om å få en bedre bruk og formidling av (OsloMets) surveydata. Videre skal prosjektet bidra til økt bruk av surveydata til undervisningsformål, mer samhandling på tvers av forskningsinstitusjoner, samt sikre etterlevelse av nasjonale krav og føringer til håndtering av forskningsdata. Sistnevnte vil også skape bedre forutsetninger for fremtidig finansiering av forskningsprosjekter.

Hvorfor er SurveyBanken viktig?

I Norge bruker vi store summer på surveybasert forskning, og denne kunnskapen brukes av staten, kommuner, i privat sektor, og gjennom media. Vi i prosjektet SurveyBanken tror at verdien av disse dataene kan bli enda høyere gjennom å gjøre det lettere at flere får tilgang til og kan bruke datakildene.

I forprosjektet i 2019 oppdaget OsloMet at for lite surveydata blir arkivert på en måte som gjør denne lett tilgjengelig for andre brukere. I samtale med forskere og andre brukere ble det tydelig at digital arkivering av data opplevdes som krevende, samtidig som verdien av arkivering ble sett på som lav hvis ikke det var lett å finne og bruke de arkiverte dataene.

Illustrasjonen viser noen av brukerne av surveybanken - utdanningsinstitusjoner, undervisere, og forskere. De snakker om hver sine behov.

Forprosjektet snakket med forskere, undervisere, journalister, byråkrater, studenter og andre. Deres behov er et viktig grunnlag for arbeidet som gjøres i prosjektet.

Illustrasjonen viser noen av brukerne av surveybanken - byråkrater, studenter, journalister og andre. De snakker om hver sine behov.

Prosjektet har tre leveranser:

  1. Utvikle en digital tjeneste for arkivering, analyse og deling av surveydata for alle universiteter og høyskoler i Norge.
  2. Sikre et administrativt støtteapparat for forskere som jobber med surveydata.
  3. Støtte FoU-avdelingen i arbeidet med å etablere en policy for håndtering av forskningsdata generelt ved OsloMet.

Mer om de tre leveransene:


Digital tjeneste

I denne delen av prosjektet utvikler vi, i tett samarbeid med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, den digitale tjenesten SurveyBanken.no. Dette vil være en databank der forskere kan laste opp sine surveydatasett og tilgjengeliggjøre disse for andre. Her vil andre «spesialister» (forskere, mastergradsstudenter, o.l.) og generalister (journalister, bachelorstudenter, o.l.) kunne lese om forskernes viktige funn, studere en del ferdige figurer og tabeller som illustrerer disse. Metadata og forbehold ved dataene vil også være lett tilgjengelig.

Videre kan brukeren også lage egne tabeller og figurer i løsningen slik at de blir skreddersydde til brukerens ønsker. Inspirasjon er hentet fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Barnehagefakta.

Det vil også være en rekke andre funksjoner, som illustrert nedenfor:

Arbeidet med å utvikle SurveyBanken.no er i gang, og tjenesten forventes å være ferdig utviklet innen utgangen av 2022.


Administrativ støttefunksjon

Det er kritisk for SurveyBankens suksess at den inneholder mange arkiverte datasett. Dette fordrer at forskerne ved OsloMet, og andre forskningsinstitusjoner, laster opp sine datasett i løsningen. For å sikre best mulig tilrettelegging trenger forskerne noen som kan hjelpe dem i prosessen. En administrativ støttefunksjon vil ta seg av dette, samt påse at datasettet som lastes opp er i god nok kvalitet og har gode metadata.

I denne delen av prosjektet samarbeider vi tett med Ungdata og Universitetsbiblioteket ved OsloMet.


Policy for håndtering av forskningsdata (Overlevert til avdeling for FoU)

For å nå målet om økt gjenbruk av forskningsdata er man avhengig av at dataene tilgjengeliggjøres. I dag har ikke OsloMet noen overordnede retningslinjer for hvordan forskningsdata skal håndteres og arkiveres. Klare føringer og krav er trolig viktig for SurveyBanken skal realisere sitt potensiale, og FoU-avdelingen har fått i ansvar å utarbeide en policy i nært samarbeid med SurveyBanken. Andre universitet har en slik policy i dag, f.eks. UiT og UiO.

Syns du SurveyBanken er spennende? Les mer om prosjektet eller ta kontakt.